สถานทูตสโลวัก ประจำประเทศไทย: Slovak Embassy in Thailand

ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
Bangkok Insurance Bldg ., 9th floor , Sathorn Road.,
Bangkok 10120
โทร: 0-2677-3445-6
แฟกซ์:  0-2677-3447
Email: slovakemb@actions.net

Comments are closed.