สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย: UAE Embassy in Thailand

ออซีซั่น เพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 29  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
87/2  All Seasons Place CRC Tower, 29th Fl., Wireless Road, Lumpini,
Phatumwan, Bangkok 10330
โทร/Tel: 0-2402-4000
แฟกซ์/Fax: 0-2002-4005

Comments are closed.