สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย : Japanese Embassy in Thailand

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000 
โทรสาร : 0-2207-8510
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

Comments are closed.