พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
08.00 น. – 08.30 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
08.45 น. – 09.00 น. บัณฑิตเข้านั่งที่ในหอประชุมคิ้วนาง พิธีกรชี้แจงกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
09.00 น. – 09.30 น. อธิการบดี (ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช) กล่าวต้อนรับบัณฑิต
09.30 น. – 10.00 น. กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ดร.กาญจนา เชียงทอง)
10.00 น. – 11.15 น. ชมวีดีทัศน์พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และชี้แจงเรื่อง ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สาธิตการยืน เดิน การถวายความเคารพ การเอางาน การถอยยาว 3 ก้าว การหยุดถวายความเคารพ
การหมุนตัวทางขวา เดินลงเวที การข้ามลาดพระบาท การหันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ
แล้วเดินไปจนถึงที่นั่งของบัณฑิต โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อ.ไมตรี เกตุขาว)
11.15 น. – 12.15 น. ซ้อมย่อยตามกลุ่มและสถานที่ ตามตารางแบ่งกลุ่มการฝึกซ้อมบัณฑิต
12.15 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 17.00 น. ซ้อมย่อยตามกลุ่ม (ต่อ) ตามสถานที่ฝึกซ้อมย่อย
17.00 น. – 18.00 น. รับชุดครุยที่สั่ง และสั่งจองเพิ่มเติม ได้ที่ห้องชุดครุยกองพัฒนานักศึกษา อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
08.00 น. – 09.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
09.00 น. – 10.30 น. ซ้อมย่อย / ซ้อมทบทวน โดยผู้ขานนามเริ่มซ้อมการขานรายชื่อบัณฑิต
10.30 น. – 11.45 น. ซ้อมย่อย / ซ้อมทบทวน(ต่อ) โดยผู้ขานนามเริ่มซ้อมการขานรายชื่อบัณฑิต
11.45 น. – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. เรียกแถว ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา (ตั้งแถวตามลำดับรายชื่อ)
13.00 น. – 17.00 น. ซ้อมรวม โดยมีการขานนามบัณฑิต ณ หอประชุมคิ้วนาง
17.00 น. – 18.00 น. รับชุดครุยที่สั่งจองเพิ่มเติม ได้ที่ห้องชุดครุยกองพัฒนานักศึกษา อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา

วันอาคารที่ 21 สิงหาคม 2555
08.00 น. บัณฑิตสวมเครื่องแบบและชุดครุยเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และตั้งแถวที่หน้าอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
08.30 น. – 08.30 น. ตรวจเครื่องแต่งกาย เดินแถวเข้าฝึกซ้อมใหญ่ ตามขั้นตอนพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
08.30 น. – 11.45 น. บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่และรับทราบหมายเลขที่นั่งในวันรับจริง ณ หอประชุมคิ้วนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11.45 น. – 12.00 น อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิต
12.00 น. เป็นต้นไป รวมที่คณะของบัณฑิต

หมายเหตุ 
1. วันที่ 19 สิงหาคม 2555 มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน
- ภาคเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
- ภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.45 – 13.00 น. ณ สถานที่ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
2. วันที่ 20 สิงหาคม 2555 มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน
- ภาคเช้า รายงานตัวเวลา 08.45 – 09.00 น. ณ สถานที่ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
- ภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา (ตั้งแถวตามลำดับรายชื่อ)
3. บัณฑิตทุกท่านโปรดจำหมายเลขในวันรายงานตัว
4. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น. – 10.15 น. และเวลา 15.05 น. – 15.15 น.

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิ งหาคม 2555 เวลา รอบบ่าย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

Comments are closed.