พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กําหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

บัณฑิตกลุ่มที่ ๑ ( ค.บ. , วท.บ. , พทป.บ. , รป.บ. , ศศ.บ. )
บัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๒๐๘๑
ฝึกซ้อมวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานตัว ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัณฑิตกลุ่มที่ ๒ (นต.บ. , ศป.บ. , พย.บ. ,นศ.บ. , บธ.บ. , บช.บ. , ค.ม. , วท.ม. , รป.ม.
,ศศ.ม. , บธ.ม , ร.ม. , และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )
บัณฑิตเลขที่ ๒๐๘๒ – ๓๘๘๖
มหาบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๑๑๐
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๐๒๑
ฝึกซ้อมวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานตัว ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กําหนดการฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัว ลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. เรียกแถวจัดบัณฑิตตามหมายเลขบัณฑิตจากน้อย ไปมาก ลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตเดินแถวเรียงหนึ่ งขึ้นหอประชุมพร้อมขาน เลขลําดับประจําตัวบัณฑิต ๔ จุด ระหว่างเดินแถว
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศ – สาธิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ตามกลุ่มย่อยที่จัด
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. พักกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รายงานตัว ลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. เรียกแถวจัดบัณฑิตตามหมายเลขบัณฑิตจากน้อย
ไปมาก
ลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. บัณฑิตเดินแถวเรียงหนึ่ งขึ้นหอประชุมพร้อมขาน
เลขลําดับประจําตัวบัณฑิต ๔ จุด
ระหว่างเดินแถว
๑๔.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ฝึกซ้อม อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
และหอประชุมสุนันทานุสรณ
ตารางการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยในการแยกฝึกซ้อม ระหว่างเวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น
ฝึกซ้อมวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
( รอบเช้า : การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ) 

เลขที่บัณฑิต ๐๐๐๑ – ๐๓๕๐ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
เลขที่บัณฑิต ๐๓๕๑ – ๐๔๕๐ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๕
เลขที่บัณฑิต ๐๔๕๑ – ๐๗๕๐ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๓
เลขที่บัณฑิต ๐๗๕๑ – ๐๙๕๐ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๒
เลขที่บัณฑิต ๐๙๕๑ – ๑๒๕๐ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
เลขที่บัณฑิต ๑๒๕๑ – ๑๓๕๐ สถานที่ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เลขที่บัณฑิต ๑๓๕๑ – ๑๔๕๐ สถานที่ ห้องประชุมนิภานภดล
เลขที่บัณฑิต ๑๔๕๑ – ๑๖๐๐ สถานที่ ห้องประชุมช่อแก้ว
เลขที่บัณฑิต ๑๖๐๑ – ๑๗๐๐ สถานที่ ห้องประชุม ๕๗๒๔
เลขที่บัณฑิต ๑๗๐๑ – ๑๘๐๐ สถานที่ ห้องประชุมคณะศิลปกรรม
เลขที่บัณฑิต ๑๘๐๑ – ๑๙๐๐ สถานที่ ห้องแสดงผลงานคณะศิลปกรรม
เลขที่บัณฑิต ๑๙๐๑ – ๑๙๕๐ สถานที่ ห้อง ๕๗๓๓
เลขที่บัณฑิต ๑๙๕๑ – ๒๐๐๐ สถานที่ ห้อง ๕๗๓๔
เลขที่บัณฑิต ๒๐๐๑ – ๒๐๕๐ สถานที่ ห้อง ๕๗๔๓
เลขที่บัณฑิต ๒๐๕๑ – ๒๐๘๑ สถานที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์กีฬา ชั้น ๒
( รอบบ่าย : การฝึกซ้อมรวมกลุ่มใหญ่ ) 
เลขที่บัณฑิต ๐๐๐๑ – ๑๕๕๘ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
เลขที่บัณฑิต ๑๕๕๙ – ๒๐๘๑ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ฝึกซ้อมวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
( รอบเช้า : การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ) 

เลขที่บัณฑิต ๒๐๘๒ – ๒๓๘๒ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
เลขที่บัณฑิต ๒๓๘๓ – ๒๔๘๒ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๕
เลขที่บัณฑิต ๒๔๘๓ – ๒๗๘๒ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๓
เลขที่บัณฑิต ๒๗๘๓ – ๒๙๘๒ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๒
เลขที่บัณฑิต ๒๙๘๓ – ๓๒๘๒ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
เลขที่บัณฑิต ๓๒๘๓ – ๓๓๘๒ สถานที่ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เลขที่บัณฑิต ๓๓๘๓ – ๓๔๘๒ สถานที่ ห้องประชุมนิภานภดล
เลขที่บัณฑิต ๓๔๘๓ – ๓๕๘๒ สถานที่ ห้องประชุมช่อแก้ว
เลขที่บัณฑิต ๓๕๘๓ – ๓๖๘๒ สถานที่ ห้องประชุม ๕๗๒๔
เลขที่บัณฑิต ๓๖๘๓ – ๓๗๘๒ สถานที่ ห้องประชุมคณะศิลปกรรม
เลขที่บัณฑิต ๓๗๘๓ – ๓๘๘๖ สถานที่ ห้องแสดงผลงานคณะศิลปกรรม
เลขที่บัณฑิต ป.โท ๐๐๐๑ – ๐๐๓๘ สถานที่ ห้อง ๕๗๓๓
เลขที่บัณฑิต ป.โท ๐๐๓๙ – ๐๐๘๒ สถานที่ ห้อง ๕๗๓๔
เลขที่บัณฑิต ป.โท ๐๐๘๓ – ๐๑๑๐ สถานที่ ห้อง ๕๗๔๓
เลขที่บัณฑิต ป.เอก ๐๐๐๑ – ๐๐๒๑ สถานที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์กีฬา ชั้น ๒
( รอบบ่าย : การฝึกซ้อมรวมกลุ่มใหญ่ )
เลขที่บัณฑิต ๒๐๘๒ – ๒๖๔๔ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
มหาบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๑๑๐ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๐๒๑ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
เลขที่บัณฑิต ๒๖๔๕ – ๓๘๘๖ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
การฝึกซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บัณฑิตต้องแต่งกายและสวมชุดครุยวิทยฐานะเช่ นเดียวกับวันพระราชทานปริญญาบัตรจริง
โดยแบ่งรอบการฝึกซ้อม ดังนี้
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
บัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๒๐๘๑
เข้าแถวเวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝึกซ้อม ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพสวนสุนันทา ชั้น ๔ และหอประชุมสุนันทานุสรณ์
สถานที่ฝึกซ้อมรวมกลุ่มใหญ่
เลขที่บัณฑิต ๐๐๐๑ – ๑๕๕๘ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
เลขที่บัณฑิต ๑๕๕๙ – ๒๐๘๑ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
บัณฑิตเลขที่ ๒๐๘๒ – ๓๘๘๖
มหาบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๑๑๐
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๐๒๑
เข้าแถวเวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝึกซ้อม ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพสวนสุนันทา ชั้น ๔ และหอประชุมสุนันทานุสรณ์
สถานที่ฝึกซ้อมรวมกลุ่มใหญ่
เลขที่บัณฑิต ๒๐๘๒ – ๒๖๔๔ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
มหาบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๑๑๐ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๐๒๑ สถานที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
เลขที่บัณฑิต ๒๖๔๕ – ๓๘๘๖ สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
กําหนดการฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น เรียกแถวจัดบัณฑิตตามหมายเลขบัณฑิตจากน้อย
ไปมาก
ลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตเดินแถวเรียงหนึ่ งขึ้นหอประชุมพร้อมขาน
เลขลําดับประจําตัวบัณฑิต ๔ จุด
ระหว่างเดินแถว
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมเข้ม อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔
และหอประชุมสุนันทานุสรณ์
วันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 
บัณฑิตต้องแต่งกายและสวมชุดครุยวิทยฐานะให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยแบ่งรอบในการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
รอบที่ ๑ บัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๒๐๘๑ 
เข้าแถวเวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณซุ้มดอกเห็ดด้านข้างอาคารใหม่สวนอัมพร

เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น เรียกแถวจัดบัณฑิตตามหมายเลขบัณฑิตจากน้อย
ไปมาก
บริเวณซุ้มดอกเห็ดด้านข้าง
อาคารใหม่สวนอัมพร
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น บัณฑิตเดินแถวเรียงหนึ่ งขึ้นหอประชุมพร้อมขาน
เลขลําดับประจําตัวบัณฑิต ๔ จุด
ระหว่างทางเดินเข้า
อาคารใหม่สวนอัมพร
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อาคารใหม่สวนอัมพร
รอบที่ ๒ บัณฑิตเลขที่ ๒๐๘๒ – ๓๘๘๖
มหาบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๑๑๐
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเลขที่ ๐๐๐๑ – ๐๐๒๑ 

เข้าแถวเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณซุ้มดอกเห็ดด้านข้างอาคารใหม่สวนอัมพร

เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น เรียกแถวจัดบัณฑิตตามหมายเลขบัณฑิตจากน้อย
ไปมาก
บริเวณซุ้มดอกเห็ดด้านข้าง
อาคารใหม่สวนอัมพร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตเดินแถวเรียงหนึ่ งขึ้นหอประชุมพร้อมขาน
เลขลําดับประจําตัวบัณฑิต ๔ จุด
ระหว่างทางเดินเข้า
อาคารใหม่สวนอัมพร
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อาคารใหม่สวนอัมพร
ข้อควรทราบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันฝึกซ้อมย่อย
บัณฑิตที่จะเข้าฝึกซ้อมย่อยในวันที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ให้เหมาะสมกับ
สถานที่ราชการ ดังนี้
บัณฑิตชาย
๑. สวมเสื้อเชิ้ตทรงสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืด หรือ เสื้อโปโล
๒. สวมกางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่ใช่ผ้ายืดหรือผ้ายีน ไม่รัดรูปไม่บางและไม่ยาวเกิน
สมควร
๓. สวมรองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า
ควรเป็นรองเท้าที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตหญิง
๑. สวมเสื้อเชิ้ตทรงสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืด หรือ เสื้อโปโล
๒. สวมกระโปรง ทรงสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควร ความยาวพอประมาณ
๓. สวมรองเท้าหุ้มส้น สีดํา หนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มี
ส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า ควรเป็นรองเท้าที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตต้องแต่งกายและสวมชุดครุยวิทยฐานะให้ถูกต้องตามระเบียบ การใช้ครุยวิทยฐานะให้สวมทับ
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย ดังนี้
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
ที่มีสิทธิแต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ ปกติขาว ติดแถบยศตามปกติ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ตั้งแต่
ชั้นประทวนขึ้นไป หากตามระเบียบของราชการฝ่ายนั้นๆ ต้องติดกระบี่และถุงมือขาวให้เป็นไปตามระเบียบ
ของราชการฝ่ายนั้นๆ
บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ความยาวของแขนให้อยู่ภายในระดับแถวสํารดรอบต้นแขน สาบเสื้อ
แบบปีกนก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มีลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าหนาพอควร
ติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 5 เม็ด เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสาย
เข็มขัด กลัดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย
(๒) กระโปรงทรงตรง ด้านหลังผ่ าป้ายแบบสุภาพ สีกรมท่ า เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่ มีลวดลาย
ชายกระโปรงผ่าพับซ้อน ความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ กระโปรงมีขอบเอว
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ หนังเรียบ สีดํา หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีปลอกหนังสี
เดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) รองเท้าหุ้มสน สีดํา หนังเรียบ ไม่ มีลวดลาย ทรงสุภาพ ส้นรองเท้าไม่ สูงเกิน ๓ นิ้ว ไม่ มี
ส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า
(๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย
(๖) ผมควรรวบตึง เปิดหน้าผาก เก็บเป็นมวยด้านหลังให้เรียบร้อย
(๗) สีผมควรทําให้เป็นสีดําสนิท ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด
(๘) ใส่เสื้อบังทรงสีขาวไว้ด้านในให้เรียบร้อย
บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) ใส่ ชุดแซ็คความยามพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ ด้านบนเสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น
ความยาวแขนเสื้อระดับแถบสํารด รอบต้นแขน สาบเสื้อแบบปีกนก ไม่รัดรูปไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋า
เสื้อ ไม่ มีลวดลายที่ คอและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าหนาพอควรติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ๕ เม็ด ด้านล่างส่วนกระโปรงสีกรมท่าด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ความยาวพอดีกับแถบสํารด
ปลายครุยวิทยฐานะ
(๒) รองเท้าหนังเรียบ ไม่ มีลวดลายทรงสุภาพ หุ้มส้นสีดํา ส้นรองเท้าสูงไม่ เกิน ๓ นิ้ว ไม่ มี
ส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า
(๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย
(๔) สีผมควรทําให้เป็นสีดําสนิท ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด
(๕) ผมควรรวบตึง เปิดหน้าผาก เก็บเป็นมวยด้านหลังให้เรียบร้อย
(๖) ใส่เสื้อบังทรงสีขาวไว้ด้านในให้เรียบร้อย
บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แต่งกายด้วยเสื้อแบบราชปะแตนสีขาวมีกระดุมทําด้วย โลหะสีเงินดุนนูนเป็นรูปตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด
(๒) แผงคอให้ใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พื้นแผง
คอทําด้วย ผ้าเสิร์ท สีกรมท่ า ขนาดกว้าง ๔.๓ เซนติเมตร ตอนกลางทับด้วยแถบสีทอง ขนาด
๑ เซนติเมตร ขลิบริมด้วยไหมกลมสีชมพูขนาด ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้างและมีตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสีเงินดุนนูน ขนาดสูง ๒.๘ เซนติเมตร ติดตามทางแนวขวางกลางแถบสีทองของ
กึ่งกลางทั้งสองข้าง
(๓) กางเกงขายาวสีขาว
(๔) ถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
(๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดํา ผิวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า
(๖) ทรงผมทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมสีหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไว้ผมยาวเกินควร

Comments are closed.