พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ในวันที่ 14 -23 สิงหาคม 2555 ณ อาคารใหม่ สวนอันพร

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในโอกาสเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2553-2554 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยจะประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าในโอกาสต่อไป


Comments are closed.