พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต